Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Badanie rynku konstrukcji stalowych w Polsce

Pilotażowa edycja badania rynku konstrukcji stalowych została przeprowadzona na zlecenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych przez Instytut Informacji Rynkowej DP Consulting na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych na przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją konstrukcji stalowych. Spośród 300 wytypowanych firm, ankietę wypełniło 80 przedsiębiorstw z całej Polski.

Największą grupę respondentów stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające 10 – 50 pracowników (30%). Wśród firm, które wzięły udział w badaniu najwięcej jest podmiotów produkujących do 100 ton konstrukcji stalowych miesięcznie (30%). Dla niemal połowy z nich (41%) udział konstrukcji stalowych w przychodach wynosi ponad 60%.

W trakcie badania respondenci odpowiadali na pytania dotyczące posiadania przez ich firmy długofalowych strategii rozwoju, sposobów wdrażania jej w życie i dostosowywania do warunków panujących na rynku. Zdecydowana większość firm zaznaczyła, że posiada długofalową strategię rozwoju, ale w wielu przypadkach musi ona być nieustannie modyfikowana z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe. Należy jednak zaznaczyć, że 24% biorących udział w badaniu nie posiada wizji rozwoju, a działania w tym zakresie mają charakter jedynie doraźny. Wyniki badań dowodzą, że wśród firm mających plan rozwoju dominuje strategia koncentracji polegająca na wzmożonej działalności w segmentach, w obrębie których firmie łatwiej jest uzyskać przewagę konkurencyjną wynikająca z czynników innych niż cenowe (np. jakość, doświadczenie itp.). Celem strategicznym firm wdrażających długoletnie strategie rozwoju jest utrzymanie obecnej pozycji rynkowej, co najczęściej jest osiągane poprzez ciągle zwiększanie wydajności.

Firmy udzieliły także odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożeń dla dalszego ich rozwoju. Wśród nich wymieniany jest przede wszystkim niski wskaźnik rentowności sprzedaży. W dalszej części badania respondentom zadano pytania dotyczące planów inwestycyjnych na przyszłość oraz przewidywanych kierunków zmian na rynku konstrukcji stalowych na przestrzeli następnym lat. Wśród odpowiedzi dominuje optymistyczne przekonanie, że w ciągu 2 – 3 lat nastąpi niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży konstrukcji stalowych. W związku z tym respondenci oczekują również wzrostu wskaźnika rentowności sprzedaży.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań i jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwagi, sugestie i propozycje dotyczące tego typu inicjatyw w latach przyszłych. W przypadku zainteresowania ze strony Firm Członkowskich na pewno będą one kontynuowane!

Wyniki badań rynku konstrukcji stalowych w Polsce