Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

VII Konferencja Stowarzyszenia DaFa – „DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy”

8 lutego w ramach Targów BUDMA 2017 w Poznaniu odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie DaFa konferencja “DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy”. Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia.

dafa6

Zaproponowany przez Stowarzyszenie program konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem branży budowlanej i przełożył się na 150-osobową frekwencję uczestników, reprezentujących największe biura projektowe, architektów, wykonawców budowlanych, producentów oraz grupę deweloperów i inwestorów z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów instytucji oraz mediów branżowych. Konferencję uroczyście zainaugurował Pan Mariusz Pawlak, witając jej gości i patronów – m.in. przedstawicieli Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS, Izby Projektowania Budowlanego, Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych i Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Do współpracy przy wydarzeniu zaproszono Sekretarza Generalnego IFBS i PPA-Europe – dr. inż. Ralfa Podleschnego oraz ekspertów związanych z lekką obudową, wywodzących się ze Stowarzyszenia DAFA.

Moderator podkreślił, że konferencja jest okazją do zaprezentowania premierowo najnowszej publikacji Stowarzyszenia: „Wytycznych projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”

dafa1

Prezentując Stowarzyszenie, Prezes DAFA – Witold Okoński oraz Katarzyna Wiktorska – Dyrektor Bura zaznaczyli, że organizacja wspiera rozwój branży zarówno w obszarze merytorycznym jak również w kwestii przestrzegania najwyższych standardów i etyki w biznesie. Organizacja niewątpliwie wyróżnia się tym, że opracowuje standardy jakości i wytyczne techniczne, podnosząc wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Prelegenci zwrócili uwagę na rosnącą liczbę Członków DAFA i znaczenie Certyfikatu Członkostwa w doborze rzetelnych partnerów biznesowych.

 „Wytyczne DAFA do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” zaprezentował Konsultant Techniczny Stowarzyszenia – Pan Michał Wilk.

dafa2

Autor prezentacji zaznaczył, że na rynku polskim nie było dotychczas opracowania, które stanowiłoby tak cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Publikacja porządkuje i systematyzuje nazewnictwo, zawiera poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy. W podsumowaniu wystąpienia dodał, że Wytyczne są elementarzem, z którym powinni pracować wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: projektanci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy itd.

Dr inż. Ralf Podleschny, reprezentujący  Międzynarodowe Zrzeszenie Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS w referacie pt. „Warunki techniczne dla lekkich obudów z metalu” omówił europejskie normy dla lekkich profili metalowych, tolerancje oraz zasady projektowania i wytyczne montażowe. Prelegent przedstawił IFBS jako organizację współpracującą przy tworzeniu norm europejskich oraz określającą wytyczne dla lekkich obudów metalowych. Podkreślił znaczenie owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem DAFA, dzięki której możliwy jest transfer wiedzy i wytycznych na rynek polski.

dafa3

Następny referat zaprezentował Pan Grzegorz Rodak, który podjął temat „Metodyki oceny okładzin ściennych na bazie Wytycznych DAFA”. Prelegent omówił cechy elewacji wykonanych z metalowych elementów cienkościennych. Pokazał na przykładach różnice w ich wyglądzie, zależne od uwarunkowań zewnętrznych: oświetlenia, pory dnia i roku, temperatury czy miejsca obserwacji. W celu uniknięcia problemów z odbiorem polecił ustalenie z inwestorem odpowiednich kryteriów oceny jakości wykonania okładziny – jako remedium zarekomendował i omówił sposoby oceny elewacji wg „Wytycznych DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.

dafa4

„Problemy projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej” wskazał w swoim referacie Pan Michał Wilk. Autor prezentacji zauważył, że w rozwiązaniach dachów podstawowym materiałem konstrukcyjnym stała się blacha trapezowa, której stawia się coraz trudniejsze zadania. Prelegent postawił tezę, że pomimo przejęcia przez blachę trapezową funkcji konstrukcji, poświęca się jej mało uwagi w projekcie budowlanym. Również tablice nośności stały się dziś narzędziem marketingowym i nie są już wsparciem dla projektanta konstrukcji, który pozostaje bez odpowiedzi na szereg istotnych pytań.

Z dużym zainteresowaniem słuchdafa5acze przyjęli ostatni wykład poświęcony „Roli szczelności w budynkach innych niż mieszkalne”. Swoją obszerną wiedzą w tym zakresie podzielił się prelegent z Wielkiej Brytanii – Pan David Tylor, a profesjonalne tłumaczenie na język polski zapewnił Pan Paweł Biłda. Autor prezentacji wskazał na rosnące znaczenie szczelności przy projektowaniu i wznoszeniu nowoczesnych budynków dafa7w świetle przepisów UE. Przekonywał, że w typowym budynku na ramie portalowej z przyjętymi brzegowymi wartościami U, ucieczka powietrza może być odpowiedzialna za 30% ogólnych kosztów ogrzewania. Badania pokazały, że poprawienie parametrów szczelności jest znacznie bardziej efektywnym sposobem na obniżenie rachunków za ogrzewanie niż zwiększenie grubości izolacji. W efekcie wpływa korzystnie na środowisko redukując emisję CO2, co w dzisiejszych realiach ma ogromne znaczenie.

Omawiane aspekty były inspiracją do dalszych rozmów w kuluarach.

dafa8

Opinie uczestników konferencji potwierdziły, że w kontekście omawianej tematyki było to potrzebne wydarzenie dla branży, które poruszyło wiele newralgicznych aspektów projektowania i wykonania lekkiej obudowy. Stowarzyszenie DAFA po raz kolejny wskazało poprawne rozwiązania i kierunek rozwoju lekkiego budownictwa, a szeroko omówione „Wytyczne …” z pewnością służyć będą branży jako podstawowe narzędzie pracy.