Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw

Projekt KIGNET współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany z udziałem 49 organizacji – izb gospodarczych oraz innych instytucji otoczenia biznesu, koordynowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, ma na celu zbudowanie bazy i mechanizmów umożliwienia łatwego dostępu do usług w dużym zakresie i dobrej jakości – bezpośrednimi beneficjentami Projektu będą przedsiębiorstwa w całym kraju. W okresie 1.01.2005 – 30.09.2007 ma być zrealizowana sieć i następujące zadania Projektu KIGNET:

 • stworzenie wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw
 • stworzenie wspólnych baz danych, dostępnych dla członków sieci, innych izb i klientów
 • utworzenie grup eksperckich z rożnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci
 • stworzenie mechanizmu komunikacji we współpracy izb
 • standaryzacja usług oferowanych przez sieć KIGNET
 • uzupełnienie infrastruktury technicznej dla świadczenia usług w izbach uczestniczących w sieci KIGNET
 • stworzenie ustawicznego systemu szkoleń pracowników sieci
 • wspólna promocja usług poszczególnych sieci, wspólne działania na rzecz ich rozwoju.

Zasadniczą część sieci KIGNET będzie stanowiło 17 podsieci o profilu merytorycznym i 3 podsieci o profilu funkcjonalnym:

KIGNET Jednolity Rynek Europejski

Rozwój usług/produktów informacyjnych, szkoleniowych i doradczych odnoszących się do podstaw prawnych i praktyki funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego

KIGNET Rynki Zagraniczne

Usługi związane z międzynarodową współpracą gospodarczą , w tym handlową, informacje i doradztwo w zakresie funkcjonowania Rynków Wschodnich oraz innych (Azja, Afryka, Ameryka); analizy popytowe wybranych rynków zagranicznych

KIGNET Marka

Usługi budowania wizerunku i marki firm i produktów, obejmujące także promocję i PR; szkolenia firm w tym zakresie

KIGNET Kadry

Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla firm; poszukiwania pracy dla zwalnianych pracowników, realizacji praktyk zawodowych, zatrudniania niepełnosprawnych, zatrudniania kobiet i promocja zatrudniania kobiet w przedsiębiorstwach

KIGNET e-Biznes

Usługi w zakresie informatyzacji działalności firm, w tym także:

 • doradztwo i pośrednictwo w zakupach sprzętu i oprogramowania dla firm,
 • wdrażanie technologii e-bizness w firmach;
 • usługi informacyjne, doradcze i pośredniczenia

KIGNET Przedsiębiorczość

Promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego; promocja przedsiębiorczości wśród kobiet; szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców, w tym kobiet; pomoc w zakładaniu firm i doradztwo dla start-ups ze szczególnym uwzględnieniem kobiet; promocja zasad etyki przedsiębiorczości (konkursy, kampanie medialne)

KIGNET Marketing

Wspólna organizacja misji wyjazdowych i obsługa przyjazdowych; rozwój i świadczenie usług/produktów informacyjnych, szkoleniowych i doradczych odnoszących się do promocji i marketingu produktów/usług firm; pomoc w określaniu potrzeb i zakresu promocji

KIGNET Lex

Usługi prawne dla firm; opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych; proponowanie aktów prawnych; udział w procedurach odwoławczych

KIGNET Finanse

Fundusz pożyczkowy; fundusz poręczeń kredytowych; usługi wypełniania wniosków kredytowych; usługi wypełniania wniosków o dotacje

KIGNET Innowacje

Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące promocji i wdrażania w firmach innowacji, organizacyjnej i technologicznej; podnoszenie świadomości i potencjału firm w zakresie innowacyjności

KIGNET Legalizacja

Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA

KIGNET Jakość

Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zapewnienia jakości m.in. ISO, CE, HACCP, CRM oraz konkursu Polska Nagroda Jakości i innych wyróżnień;

KIGNET Usługi Komunalne

Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla firm sektora komunalnego i dla samorządów

KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; promocja zatrudniania kobiet , pośrednictwo w tym zakresie

KIGNET Ochrona Środowiska

Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące zagadnień ochrony środowiska w działalności gospodarczej, w tym audytu ekologicznego firmy

KIGNET Biznes Partner

Opracowywanie i dystrybucja ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw; poszukiwanie partnerów handlowych, inwestorów portfelowych i strategicznych polskich i zagranicznych; organizacja imprez kojarzących partnerów gospodarczych

KIGNET Lobbing

Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom.

KIGNET Info

Gotowe informacje tematyczne w formie krótkich opracowań (fact-sheets); informacje bieżące w formie biuletynu i portalu internetowego; informacje opracowane dla konkretnego klienta

KIGNET Doradztwo

Usługi doradcze, m.in. w zakresie:

 • funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, aplikowania o środki pomocowe,
 • promocji, marketingu i PR,
 • systemów zapewnienia jakości: ISO, HACCP, CE itp.,
 • innowacji organizacyjnych i technicznych,
 • poszukiwania inwestorów i partnerów gospodarczych,
 • branżowych ekspertyz naukowych,
 • finansów i rynku kapitałowego,
 • udziału w przetargach

KIGNET Szkolenia

Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez Izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET; stworzenie mechanizmów współpracy zapewniających trwałość rezultatów Projektu KIGNET.
Więcej informacji:  kignet.kig.pl
Kontakt: e-mail: kignet@kig.pl